کابینه طرح ۳ قانون را در پرنسیپ تأیید نمود

۱۴ حوت ۱۳۹۷

طرح‌های قوانین شوراهای محلی، حکومتداری الکترونیکی و تنظیم امور اتاق‌ها در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور محمداشرف غنی در پرنسیپ تأیید شد.

طرح قانون شوراهای محلی به منظور تأمین سهم‌گیری مردم در طرح و تطبیق برنامه‌های انکشافی دولت در واحد اداره محلی؛ طرح قانون حکومتداری الکترونیکی با هدف فراهم نمودن زمینه حکومتداری خوب، تأمین شفافیت و حسابدهی بهتر در امور حکومتداری، طرح قانون تنظیم امور اتاق‌ها به منظور انسجام فعالیت‌های اتاق‌ها مطابق به پالیسی ملی اقتصادی و حمایت از حقوق و منافع متشبثین سکتور خصوصی در سطح ملی و بین‌المللی تدوین شده‌اند.

همچنین کابینه تغییرات اصلاحی طرح قانون حمایت حقوق طفل و طرح قانون نشان‌ها، مدال‌ها و القاب افتخاری را تأیید نمود. این دو قانون قبلاً به شورای ملی جهت تکمیل مراحل قانونی ارسال شده بود، اما تاکنون نهایی نشده‌اند.

در این جلسه کابینه، ضمیمه شماره ۳ قانون اصول محاکمات تجارتی و ایزاد در برخی از مواد این قانون؛ ایزاد فقره ۳ در ماده بیست و هشتم قانون تشکیل و صلاحیت سارنوالی؛ تعدیل برخی از مواد قانون مبارزه با فساد اداری؛ تعدیل قانون جمعیت‌ها؛ تعدیل قانون رهنمای معاملات؛ تعدیل قانون شاروالی‌ها؛ تعدیل قانون قضایای دولت؛ تعدیل ماده شصتم قانون طرز تحصیل حقوق؛ تعدیل قانون تنظیم ترانسپورت جاده؛ تعدیل قانون خط‌آهن؛ و تعدیل قانون هوانوردی ملکی نیز تأیید شد.


اشتراک گذاری