کابینه طرح قانون آب را در پرنسیپ تأیید کرد

۲۰ حمل ۱۳۹۸

کابینه طرح قانون آب برای مدیریت و حفاظت منابع و استفاده از آب را در پرنسیپ تأیید نمود.

وزیر عدلیه حین ارائه این طرح در جلسه، گفت که این طرح پس از تسوید و تدقیق در کمیته قوانین تأییده شده است و توقع می‌رود که با انفاذ آن، امور مربوط به آب بهتر تنظیم گردد و عدالت در توزیع آب و حفظ محیط‌زیست تأمین شود.

کابینه به وزارت عدلیه هدایت داد که طرح مذکور را به همکاری وزارت‌های ذی‌ربط، طبق نظریات اصلاحی اعضای کابینه تصحیح و بعد از بحث در شورای اراضی و آب، نهایی سازد.


اشتراک گذاری