سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

گزارش آمادگی‌ها برای برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح به کابینه ارائه شد

۳۱ حمل ۱۳۹۸

در نشست کابینه به ریاست رئیس‌جمهور غنی، گزارش آمادگی‌های اتخاذشده کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح با توجه به تقسیم اوقات تدویر این لویه‌جرگه و چالش‌های فراراه آن، ارائه شد.

رئیس کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه در مورد انتخابات اشتراک‌کنندگان لویه‌جرگه از سوی شوراهای ولایتی و نظارت از سوی والیان؛ سهمیه‌بندی اعضای اشتراک‌کننده با درنظرداشت کتگوری‌های جامعه؛ سقف عمومی اعضای اشتراک‌کننده و درصدی مشارکت زنان؛ بودجه انتخابات اعضا و سایر موارد مرتبط به آن، معلومات داد.

کابینه با اشاره به صلاحیت‌های کمیسیون برگزاری لویه‌جرگه مشورتی صلح، نهادهای دولتی را مؤظف نمود که با کمیسیون در تدویر لویه‌جرگه مشورتی صلح همکاری همه‌جانبه نمایند و با استفاده از این فرصت، با اعضای اشتراک‌کننده، غرض رسیدگی به مشکل محلات‌شان به شکل زون‌وار دیدار شود.


اشتراک گذاری