سخن رئیس‌جمهور
ما، اکثریت مردم افغانستان، به صورت مشتاقانه دیدگاهی را دنبال می‌کنیم تا بتوانیم نهادهای نظام جمهوری اسلامی‌ خود را بسازیم؛ از صلح، وحدت و همبستگی ملی در داخل کشور برخوردار شویم و به عنوان محور اتصال منطقه‌یی، مرکز آموزش‌های اسلامی، چهارراه آسیا و بستری برای همکاری‌های منطقه‌یی و جهانی عمل کنیم

جلسه ای به منظور بحث روی بستۀ ادغام خدمات صحی اساسی، تدویر یافت

۱۰ جدی ۱۳۹۸

به منظور تعقیب هدایت رئیس جمهور کشور، جلسه ای به منظور بحث روی بسته ادغام خدمات صحی اساسی غرض اطمینان از دسترسی مردم به مجموعه خدمات صحی معیاری و تمرکز بالای مراقبت های صحی اولیه به ریاست دوکتور فیض الله کاکړ رئیس دفتر مقام عالی ریاست جمهوری برگزار گردید.

ابتدا متخصصین وزارت صحت عامه در خصوص بستۀ متذکره معلومات ارائه کرده، گفتند که این بسته بخاطر نشان دادن بهتر علل بیماری ها و نیازمندی های موجود در عرصه صحی در سراسر کشور، تهیه شده است.

آنان گفتند که در تهیۀ بستۀ متذکره از نشریه های بین المللی تحت عنوان اولویت های کنترول بیماری و همچنان نظریات و دیدگاه های بیشتر از ۵۰۰ متخصص استفاده صورت گرفته است.  

دوکتور فیض الله کاکړ پس از استماع گزارش متخصصین وزارت صحت عامه، بخاطر تعقیب هدایات رئیس جمهور کشور هدایت داد و از وزارت مذکور خواست تا برعلاوۀ کمک های خارجی، راه های بدیل را ارائه نمایند تا بستۀ ادغام خدمات صحی اساسی به صورت مؤثر تطبیق گردد.

وی همچنان گفت که برای تامین وجوه مالی بسته مذکور، با وزارت مالیه صحبت شود و همچنان به سوالات مطرح شده، پاسخ های کتبی به دفتر مقام عالی ریاست جمهوری ارائه گردد.


اشتراک گذاری