جلسۀ طرح اصلاحی و بهبود مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری

۰۸ جوزا ۱۴۰۰

رئیس جمهور محمد اشرف غنی قبل از ظهر امروز طرح مشورتی اصلاح و بهبود فعالیت های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را مورد بحث و ارزیابی قرار داد.

در این جلسه که در ارگ انجام شد، مسئولین ستره محکمه، مرکز عدلی و قضایی و ریاست جرایم سنگین وزارت امور داخله در خصوص طرح مشورتی متذکره، اصلاح مرکز عدلی و قضایی و فعالیت های ریاست جرایم سنگین، گزارش و معلومات شان را با رئیس جمهور شریک ساختند.

سپس پیشنهادات و چالش متذکره مورد بررسی قرار گرفت و فیصله گردید تا ارگان های مربوطه گزارش تفصیلی فعالیت ها و کارکردهای خویش را در مدت سه هفته به رهبری حکومت ارائه نمایند.

در جلسه تاکید صورت گرفت تا فعالیت های مرکز عدلی و قضایی در اولویت قرار داده شود و مشکل بنیادی در ساختار پولیس و لوی څارنوالی اصلاح گردد. همچنان تطبیق قوانین تسریع و در قسمت ثبت و تعقیب قضایا یک سیستم منظم به وجود آید.

رئیس جمهور غنی هدایت داد که برای تقویت سیستم عدلی و قضایی و ایجاد دیدگاه مشترک بین قوه قضائیه و لوی څارنوالی، نصاب تحصیلی باید اصلاح و دید مشترک بین محصلین شرعیات و حقوق در روشنایی احکام قوانین، به میان آید.


اشتراک گذاری