جلسۀ سرقوماندانی اعلی، وضعیت عمومی امنیتی کشور را مورد بررسی قرار داد

۰۶ سرطان ۱۴۰۰

جلسۀ سرقوماندانی اعلی تحت ریاست رئیس جمهور محمد اشرف غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح، عصر امروز در ارگ برگزار شد.

در این جلسه مسئولین سکتور امنیتی و دفاعی، گزارش خویش را از آخرین انکشافات در رابطه به وضعیت امنیتی کشور و پلان ها و برنامه های شان بخاطر دفع و طرد تحرکات دشمن، ارائه نمودند.

رئیس جمهور غنی و سرقوماندان اعلی قوای مسلح به مسئولین مربوطه هدایت داد که در راستای دفع تهدیدات دشمن، در سطوح مختلف مدیریتی و تاکتیکی اقدامات لازم را انجام دهند.


اشتراک گذاری