حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزد عضویت ستره‌محکمه جمهوری اسلامی افغانستان

۰۷ اسد ۱۳۹۷

به تأسی از حکم جزء ۱۲ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین عبدالشکور مهجور را به حیث نامزد عضویت ستره‌محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، منظور می‌نمایم.

وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف است تا نامزد متذکره را با رعایت حکم جزء ۳ ماده نود و یکم قانون اساسی، جهت اخذ رأی تأیید به ولسی‌جرگه شورای ملی معرفی نماید.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری