حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین قضاوتوال انیسه رسولی به حیث نامزد عضویت ستره‌محکمه جمهوری اسلامی افغانستان

۰۷ اسد ۱۳۹۷

به تأسی از حکم جزء ۱۲ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان و در روشنی حکم فقه حنفی «قضاء زن در غیر از حدود و قصاص و در مواردی که شهادت وی قابل قبول باشد، جواز دارد»، تعیین قضاوتوال انیسه رسولی دارای تحصیلات عالی حقوقی، تخصص و تجربه کافی در نظام قضایی افغانستان را، به حیث نامزد عضویت ستره‌محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، منظور می‌نمایم.

وزیر دولت در امور پارلمانی مؤظف است تا نامزد متذکره  را با رعایت حکم جزء ۳ ماده نود و یکم قانون اساسی، جهت اخذ رأی تأیید به ولسی‌جرگه شورای ملی معرفی نماید.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


اشتراک گذاری