حکم رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزد ریاست عمومی جمعیت افغانی سره میاشت و معرفی‌شان به ولسی جرگۀ شورای ملی

۱۸ دلو ۱۳۹۷

به تأسی از حکم مندرج فقره ۱۱ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترمه حسن بانو غضنفر، به حیث نامزد ریاست عمومی جمعیت افغانی سره میاشت، منظور است.

وزیر دولت در امور پارلمانی موظف است کاندیدای متذکره را با رعایت صراحت فقره ۳ ماده نود و یکم قانون اساسی جهت اخذ رأی تایید به ولسی جرگۀ شورای ملی معرفی نماید.

 

محمد اشرف غنی
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان   


اشتراک گذاری