سخن رئیس‌جمهور
صنعتکاران، دولت و جامعه را مثلث نجیبه‌ی ثبات و رفاه افغانستان می‌دانیم. رکن عمده این مثلث، صنعتکاران افغانستان است؛ چون مملکتی که تولیدکننده نباشد، مملکت نیست. صنعتکار ما، یک رکن اصلی پایگاه تمام دیدگاه‌های اقتصادی و پالیسی‌های اقتصادی ماست.

احکام

حكم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر عضو و رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان
۲۸ سنبله ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره (۱۳) ماده (۶۴) قانون اساسی افغانستان، تقرر عزیز الله فضلی به حیث عضو و رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان، به عوض شکرالله عاطف مشعل منظور است.

حكم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین احمد یوسف نورستانی به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه شورای ملی جمهوری ا.ا
۰۶ سنبله ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۳ ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم احمد یوسف نورستانی به حیث عضو انتصابی مشرانوجرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان، به عوض نجیبه حسینی، منظور است.

حكم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین باختر امین زی به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگۀ شورای ملی جمهوری ا.ا
۱۸ اسد ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره (۳) مادۀ هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم باختر امین زی، به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگۀ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان، به عوض نثار احمد حارس، منظور است.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین امان الله خان عظیمی به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری ا. ا
۱۲ اسد ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره‌ی ۳ ماده ۸۴ قانون اساسی افغانستان، تعیین محترم امان الله خان عظیمی به‌حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی  افغانستان، به عوض عبدالباقی بریال منظور است.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزد عضویت ستره‌محکمه جمهوری اسلامی افغانستان
۰۷ اسد ۱۳۹۷

به تأسی از حکم جزء ۱۲ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین عبدالشکور مهجور را به حیث نامزد عضویت ستره‌محکمه جمهوری اسلامی افغانستان، منظور می‌نمایم.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین قضاوتوال انیسه رسولی به حیث نامزد عضویت ستره‌محکمه جمهوری اسلامی افغانستان
۰۷ اسد ۱۳۹۷

به تأسی از حکم جزء ۱۲ ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان و در روشنی حکم فقه حنفی «قضاء زن در غیر از حدود و قصاص و در مواردی که شهادت وی قابل قبول باشد، جواز دارد»، تعیین قضاوتوال...

حکم رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ و معرفی شان به ولسی جرگۀ شورای ملی
۲۴ جوزا ۱۳۹۷

به تأسی از حکم مندرج فقرۀ (11) مادة شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترمه حسینه صافی، بحیث نامزد وزیر وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.