احکام

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی
۱۶ حوت ۱۳۹۷

به تاسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی و به منظور انسجام هر چه بهتر امور، تقرر محمد اسماعیل میاخیل به حیث رئیس عمومی رادیو تلویزیون ملی، منظور است.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین سرپرست اداره ملی استندرد
۲۰ دلو ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، تعیین پوهنمل دکتور محمد موسی علمی را در بست خارج رتبه بحیث سرپرست اداره ملی استندرد منظور می نمایم.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توظیف سرپرست ریاست عمومی جمعیت افغانی سره میاشت
۱۸ دلو ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترمه حسن بانو غضنفر، به حیث سرپرست ریاست عمومی جمعیت افغانی سره میاشت، منظور است.

حکم رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزد ریاست عمومی جمعیت افغانی سره میاشت و معرفی‌شان به ولسی جرگۀ شورای ملی
۱۸ دلو ۱۳۹۷

به تأسی از حکم مندرج فقره ۱۱ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترمه حسن بانو غضنفر، به حیث نامزد ریاست عمومی جمعیت افغانی سره میاشت، منظور است.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توظیف سرپرست وزارت صنعت و تجارت جمهوری ا.ا
۱۷ دلو ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم اجمل احمدی، به حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

حکم رئيس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعیین نامزدوزیر وزارت صنعت و تجارت و معرفی‌شان به ولسی جرگه شورای ملی
۱۷ دلو ۱۳۹۷

به تأسی از حکم مندرج فقره ۱۱ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم اجمل احمدی، بحیث نامزدوزیر وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توظیف سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف جمهوری ا.ا
۰۶ دلو ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم مولوی عبدالحکیم منیب، به حیث سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.