د جمهور رئیس خبرې
هر څوک چې له وارداتو د تولید پر لور یو ګام اخلي او صادراتو ته زمینه برابروي، د افغانستان د ثبات پر لور یو ګام اخلي. صنعتکاران نه یوازې د حکومت انکشافي شریکان دي، بلکې د افغانستان د ثبات شریکان هم دي.

مقالې

ملي وحدت حکومت له فساد سره مبارزه کوي
۰۳ چنګاښ ۱۳۹۴

در همین اواخر گزارشی از سوی سیگار( اداره سر مفتش ویژه برای باز سازی افغانستان) نشر گردیده و در آن آمده است که حکومت وحدت ملی افغانستان برای مبارزه با فساد اداری در این کشور فعالیت های را انجام میدهد.