د جمهور رئیس خبرې
موږ، د افغانستان ډېری خلک، په لېوالتیا هغه لیدلوری تعقیبوو، چې وکولای شو د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام بنسټونه پخپله جوړ کړو؛ په هېواد کې د سولې، یووالي او ملي پیوستون خاوندان شو او د سیمه‌ییز اتصال، د اسلامي زده کړو مرکز او د آسیا څلور لارې د محور په توګه د سیمه‌ییزو او نړیوالو همکاریو د بستر په توګه عمل وکړو.

د کوچني اختر په مناسبت د محجوزینو او محبوسینو د مجازاتو بښنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس فرمان

۰۳ چنګاښ ۱۳۹۶

به تأسی از حکم مندرج جزء 18 ماده شصت و چهارم قانون اساسی افغانستان، به مناسبت حلول عید سعید فطر، تخفیف و عفو مجازات حجز و حبس محکومین اعم از ملکی و نظامی را که به حکم قطعی و نهایی محاکم، محکوم گردیده‌اند، حسب ذیل منظور می‌نمایم:

عفو و تخفیف مجازات محجوزین

ماده اول:

 1. مدت باقی‌مانده مجازات محجوزینی که به مجازات الی چهار سال حجز محکوم گردیده‌اند، بدون در نظرداشت مدت سپری‌شده، عفو و از حجز رها گردند.
 2. مدت باقی‌مانده مجازات محجوزینی که به مجازات بیش از چهار سال حجز محکوم گردیده‌اند، در صورتی که نصف مدت مجازات خود را در حجز سپری نموده باشند، عفو و از حجز رها گردند.
 3. محجوزین مندرج فقره ۱و۲ این ماده که از مزایای عفو مندرج این فرمان مستفید نمی‌گردند، نصف مدت حجز آن‌ها تخفیف گردد.

عفو مجازات محبوسین اناث دارای طفل شیرخوار و کبر سن

ماده دوم:

محبوسین اناث که حداقل سن 49 سالگی یا بالاتر از آن را تکمیل نموده باشند و یا دارای طفل شیرخوار بوده و محبوسین ذکوری که سن 59 سالگی یا بالاتر از آن را تکمیل و به مدت الی هفت سال حبس محکوم گردیده‌اند، مدت باقی‌مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند. 

رهایی محبوسین مصاب به امراض صعب‌العلاج 

ماده سوم:

 1. محبوسین مصاب به امراض صعب‌العلاج که واجد شرایط ذیل باشند از حبس رها گردند:

1- معالجه آنها ممکن نباشد 

2- مریضی‌شان سیر نهایی خود را پیموده باشد

3- بهبود و اعاده صحت آنها متصور نباشد. 

 1. به منظور تثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب‌العلاج محکومین مندرج فقره 1 این ماده هیئت طبی و نظارتی در مرکز به ترکیب ذیل ایجاد می‌گردد:

 

۱- رئیس عمومی طب معالجوی وزارت صحت عامه به حیث رئیس

۲- داکتر متخصص از ریاست امور صحی وزارت دفاع ملی به حیث عضو

۳- داکتر متخصص از ریاست امور صحی وزارت امور داخله به حیث عضو

۴- داکتر متخصص از ریاست امور صحی ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو

۵- نماینده ریاست څارنوالی نظارت بر محلات سلب آزادی به حیث ناظر.

 1. به منظور تثبیت محبوسین مصاب به امراض صعب‌العلاج هیئت طبی در ولایات از واحدهای مربوط مراجع مندرج فقره 2 این ماده تشکیل می‌گردد. در صورت عدم موجودیت داکتر متخصص در اداره امنیت ملی ولایت، ریاست صحیه یک داکتر دیگر را توظیف می‌نماید.
 2. اداره محبس مکلف است مریضان مندرج فقره 1 این ماده را به هیئت طبی معرفی و در صورت تصدیق مریضی، اسناد آن‌ها را به کمیسیون عالی صحی ارائه نماید.
 3. آن عده محکومین که بنابر تصمیم کمیسیون صحی ولایات، صعب‌العلاج تشخیص می‌گردند، محکومین مذکور همراه با سوابق آن‌ها به محبس مرکزی انتقال و بعد از اتخاذ تصمیم کمیسیون عالی صحی در مرکز جهت اجراآت بعدی به کمیسیون تطبیق فرمان محول می‌گردند.

عفو و تخفیف مجازات محبوسین

ماده چهارم:

 1. محبوسین اناث که به حبس الی چهار سال و محبوسین ذکور که به حبس الی سه سال، محکوم گردیده‌اند، بدون درنظرداشت مدت سپری‌شده، مدت مجازات باقی‌مانده آنها عفو و از حبس رها گردند.
 2. محبوسین اناث که به حبس بیش از چهار سال الی شش سال و محبوسین ذکور که به حبس بیش از سه سال الی شش سال حبس محکوم گردیده‌اند، در صورتی که ربع (1 بر4) حصه مدت حبس خود را در محبس سپری نموده باشند، مدت باقی‌مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.
 3. محبوسینی که به حبس بیش از شش سال الی ده سال محکوم گردیده‌اند، در صورتی که ثلث مجازات حبس خود را در محبس سپری نموده باشند، مجازات باقی‌مانده آنها عفو و از حبس رها گردند.
 4. محبوسینی که شامل کتگوری‌های مندرج فقره‌های 1، 2و3 این ماده نمی‌گردند، در مدت مجازات حبس آنها حسب ذیل تخفیف به عمل آید:

1- در مجازات محکومین مندرج فقره 1 این ماده، نصف (1بر2) حصه مدت حبس آنها.

2- در مجازات محکومین مندرج فقره 2 این ماده ربع (1بر4) حصه حبس آنها.

3- در مجازات محکومین مندرج فقره 3 این ماده مدت یک ونیم سال.

4- در مجازات محکومین به حبس بیش از ده سال الی بیست سال، مدت یک سال.

عفو مجازات حبس قطعه

ماده پنجم:

آن عده افسران، بریدملان (ساتنمنان) و سربازان اردوی ملی، پولیس ملی، منسوبین ریاست عمومی امنیت ملی و سایر وزارت‌ها وادارات دارای تشکیلات نظامی که به مجازات حبس تنفیذی الی یک سال در قطعات مربوط محکوم گردیده‌اند، در صورتی که نصف (1 بر 2) حصه مدت حبس خویش را در قطعه سپری نموده باشند، مدت باقی‌مانده مجازات آنها عفو و از حبس رها گردند.

حالات محدودیت و ممنوعیت عفو و تخفیف

ماده ششم:

 1. محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو این فرمان مستفید نمی‌شوند:

1- محبوسین جرایم مندرج فقره 2 ماده 350 قانون اجراآت جزایی منتشره جریده رسمی شماره 1132 سال 1393.

2- محکومین جرایم راهزنی (قطاع‌الطریقی).

3- محکومین جرایم سرقت مسلحانه مندرج مواد 455، 456 و457 قانون جزا 

 1. محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای تخفیف این فرمان مستفید نمی‌شوند:

1- محکومین به مجازات حجز بیش از پنج سال یا حبس بیش از ده سال که نصف یا بیشتر از نصف مجازات آنها به اثر فرامین قبلی تخفیف و عفو، تخفیف گردیده باشد.

2- محکومین جرایم اختطاف، مگر اینکه شخص اختطاف شده رها و مال یا منفعت به دست آمده به مجنی علیه رد گردیده باشد. 

3- محبوسینی که به سبب ارتکاب جرایم قتل عمد و فساد اداری محکوم گردیده‌اند، مگر اینکه در جرم قتل ورثه مقتول ابراء نموده و در جرایم فساد اداری مال یا منفعت به دست آمده، اعاده گردیده باشد.

4- محکومین به جزای اعدام که مجازات آنها به حبس تعدیل گردیده است.

5- محکومین که در سال جاری در میعاد حجز و یا حبس محکوم بهای آنها تخفیف به عمل آمده باشد.

6- محجوزین و محبوسینی که علاوه بر حجز یا حبس به رد مال یا جبران خساره معادل بیش از پنجاه هزار افغانی نیز محکوم گردیده‌اند، در صورتی که مال به دست آورده و یا وجه محکوم بها را به متضرر پرداخته باشند، از مزایای تخفیف مندرج ماده اول و فقره 4 ماده چهارم این فرمان مستفید می‌گردند.

 1. محجوزین و محبوسین ذیل از مزایای عفو و تخفیف مندرج این فرمان مستفید نمی‌شوند:

1- محکومین جر ایم مندرج مواد 17، 20، 21 و22  قانون منع خشونت علیه زن

2- محکومین جرایم مندرج ضمیمه شماره 1 قانون اجراآت جزایی.

3- محکومین جرایم مندرج مواد 15، 16، 17، 18، 19، 24، 34، 35 و 38 قانون جزای عسکری منتشره جریده رسمی شماره 944 سال1387 و مواد 15، 17، 18، 19، 20، 37، 38 و 41 قانون جرایم عسکری منتشره جریده رسمی شماره 604  سال1365.

 1. محکومینی که در سال جاری در محلات سلب آزادی دست به آشوب، اغتشاش، جنگ، قتل، تخریب کاری، فرار و اعتصابی که باعث اخلال نظم در محلات مذکور می‌گردد، با درنظرداشت احکام ماده 52 قانون محابس و توقیف‌خانه‌ها منتشره جریده رسمی شماره 923 سال 1386 از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید نمی‌شوند.

عفو جزای نقدی

ماده هفتم:

محکومینی که از مزایای عفو و تخفیف این فرمان مستفید می‌شوند یا با اکمال حبس رها گردیده یا رها می‌گردند و علاوه بر حجز یا حبس به جزای نقدی نیز محکوم گردیده باشند، جزای نقدی آنها عفو گردد، محکومین خارجی از این امر مستثنی می‌باشند.

قطعیت حکم

ماده هشتم:

قطعیت حکم به اساس جز 10 ماده چهارم قانون تشکیل و صلاحیت قوه قضاییه از تاریخ صدور حکم محکمه اعتبار دارد.

اقامه دعوای حق‌العبدی

ماده نهم:

تطبیق احکام این فرمان، مانع اقامه دعوای حق‌العبدی اشخاص نمی‌گردد.

تسلیمی محجوزین و محبوسین اناث

ماده دهم:

 1. ادارات مراکز اصلاح و تربیت اطفال و محابس مکلف‌اند، محجوزین ( ذکور و اناث) و محبوسین اناثی را که مطابق احکام این فرمان از حجز یا حبس رها می‌گردند، حسب احوال به والدین یا ممثل قانونی یا محارم شرعی آنها تسلیم نمایند.
 2. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین مکلف است برای آن عده محجوزین که والدین، ممثل قانونی یا محارم شرعی نداشته باشند، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.
 3. وزارت امور زنان مکلف است برای آن عده محبوسین اناثی که طبق احکام این فرمان از حبس رها می‌گردند، به رضایت آنها الی پیدا شدن محرم شرعی‌شان، محل مناسب رهایش را در مرکز و ولایات تدارک نماید.

مرجع تطبیق‌کننده

ماده یازدهم:

 1. به منظور تعمیل احکام این فرمان در مرکز و ولایات کمیسیون‌های به ترکیب ذیل تشکیل گردد:

1- در مرکز رئیس څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام و در ولایات رئیس څارنوالی استیناف، به حیث رئیس

2- نماینده ریاست عمومی امنیت ملی به حیث عضو

3- نماینده ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها در مرکز و در ولایات آمر محبس در بخش محبوسین به حیث عضو

4- آمر مرکز اصلاح و تربیت اطفال در بخش محجوزین به حیث عضو

5- نماینده وزارت دفاع ملی در بخش محبوسین اردوی ملی به حیث عضو

6- نماینده وزارت امور زنان در بخش محجوزین و محبوسین اناث به حیث عضو

۷- نماینده څارنوالی اختصاصی جرایم مسکرات و مواد مخدر به حیث عضو

8- نماینده کمیسیون حقوق بشر افغانستان در مرکز ودر ولایات در صورت موجودیت به حیث عضو.

 1. آن عده محکومینی که در سال‌های قبل، از فرامین تخفیف و عفو مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، مستحق استفاده از مزایای فرامین مذکور بوده، ولی برای‌شان اجراء نگردیده، ریاست څارنوالی نظارت بر تنفیذ احکام تخفیف سال‌های قبل را مطابق احکام همان فرمان مانند سایر محکومین محاسبه و اجرا نمایند.

تهیه لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو

ماده دوازدهم:

 1. کمیسیون‌های تطبیق این فرمان مؤظف‌اند، لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو را که مدت محکومیت آنها الی پنج سال باشد در مرکز و ولایات تهیه و به اداره څارنوالی جهت منظوری لوی څارنوال جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نمایند که بعد از منظوری لوی څارنوا ل جمهوری اسلامی افغانستان قابل تطبیق می‌باشد.
 2. کمیسیون‌های تطبیق این فرمان مؤظف‌اند، لست محکومین واجد شرایط تخفیف و عفو را که مدت محکومیت آنها بیشتر از پنج سال الی بیست سال باشد در مرکز و ولایات تهیه و به لوی څارنوالی ارسال و لوی څارنوالی مکلف است، لست‌های ارسالی را توحید و در اسرع وقت ممکن جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید. 
 3. ریاست دارالانشای اداره لوی څارنوالی مکلف است گزارش اجراآت مندرج فقره 1 این ماده را جهت اطمینان، به مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارائه نماید.

انفاذ

ماده سیزدهم:

این فرمان از تاریخ 5 سرطان سال 1396 نافذ می‌گردد.

محمد اشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


شریکول