د جمهور رئیس خبرې

موږ ثابتو، چې همکاري او سیمه‌ییز اتصال یوازې یوه تئوري او افسانه نه، بلکې هغه واقعیت دی، چې په یوه لویې متقابلې ګټې بدله شوې ده.