د امیرالمومنین وینا

که د حکومت په بدنه کې امنیت نه وي په هغه کې به فساد رشوت غلا او نور موجود وي، چې دا ډول حکومت بیا د خلکو په ګټه نه دی.