د جمهور رئیس خبرې

سوله زموږ لپاره ارمان نه، بلکې یوه مهمه اړتیا ده. د افغانستان حکومت او ملګري یې د سولې په لټه کې دي.