د تورنجنرال صحیه عبدالرزاق او تورنجنرال صحیه محمد موسی د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم

۰۶ لړم ۱۳۹۳

براساس پیشنهاد وزارت دفاع ملی ج.ا.ا و حکم محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، تقرر و تعیین بستی تورنجنرال صحیه عبدالرزاق فرزند محمد زمان فعلاً معاون ریاست امور صحیه وزارت دفاع ملی در امور پالیسی و استراتیژی تبدیلاً به حیث قوماندان صحیه ستردرستیز به کادر تورنجنرال و تقرر تورنجنرال صحیه محمد موسی فرزند عجب خان قوماندان صحیه ستردرستیز وزارت دفاع ملی در بست احتیاط فعال کادر و پرسونل ستردرستیز، منظور است.

محمداشرف غنی

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان


شریکول