حکمونه

د افغاني سرې میاشتې ټولنې د عمومي رئیسې د ګمارنې او د ملي شورا ولسي جرګې ته یې د معرفي کولو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۱۸ سلواغه ۱۳۹۷

به تأسی از حکم مندرج فقره ۱۱ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترمه حسن بانو غضنفر، به حیث نامزد ریاست عمومی جمعیت افغانی سره میاشت، منظور است.

د افغاني سرې میاشتې ټولنې عمومي ریاست سرپرستې د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۱۸ سلواغه ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترمه حسن بانو غضنفر، به حیث سرپرست ریاست عمومی جمعیت افغانی سره میاشت، منظور است.

د صنعت او سوداګرۍ نوماند وزیر د ګمارنې او د ملي شورا ولسي جرګې ته یې د معرفي کولو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۱۷ سلواغه ۱۳۹۷

به تأسی از حکم مندرج فقره ۱۱ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم اجمل احمدی، بحیث نامزدوزیر وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

د ا. ا. ج د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۱۷ سلواغه ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم اجمل احمدی، به حیث سرپرست وزارت صنعت و تجارت جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

د ارشاد، حج او اوقافو د نوماند وزیر د ټاکل کېدو او د ملي شورا ولسي جرګې ته یې د معرفي کولو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۰۶ سلواغه ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم مولوی عبدالحکیم منیب، به حیث سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

د ا. ا. ج د ارشاد، حج او اوقافو د سرپرست وزیر د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۰۶ سلواغه ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم مولوی عبدالحکیم منیب، به حیث سرپرست وزارت ارشاد، حج و اوقاف جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

د ا. ا. ج د ملي شورا د مشرانو جرګې د انتصابي غړې په توګه د ګلالۍ نور ساپۍ د ګمارنې په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۲۹ مرغومی ۱۳۹۷

به تأسی از حکم فقره ۳ ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین محترمه گلالی نور صافی، به حیث عضو انتصابی مشرانو جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان، به عوض حمیرا نعمتی، منظور است.