د جمهور رئیس خبرې
هر څوک چې له وارداتو د تولید پر لور یو ګام اخلي او صادراتو ته زمینه برابروي، د افغانستان د ثبات پر لور یو ګام اخلي. صنعتکاران نه یوازې د حکومت انکشافي شریکان دي، بلکې د افغانستان د ثبات شریکان هم دي.

حکمونه

د فواید عامې وزارت د سرپرست د توظیف په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۱۶ زمری ۱۳۹۶

به تأسی از حکم فقره 13 ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم یما یاری، به حیث سرپرست وزارت فواید عامه جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د سرپرست د توظیف په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۱۶ زمری ۱۳۹۶

 به تأسی از حکم فقره 13 ماده شصت و چهارم قانون اساسی، توظیف محترم شهزاد گل آریوبی، به حیث سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی جمهوری اسلامی افغانستان...

د اقتصاد وزارت د نوماند وزیر د ګمارنې او د ملي شورا ولسي جرګې ته یې د معرفي کولو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۱۵ زمری ۱۳۹۶

به تأسی از حکم مندرج فقره 11 ماده شصت و چهارم قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم محمد مصطفی مستور، به حیث نامزد وزیر وزارت اقتصاد جمهوری اسلامی افغانستان...

د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د نوماند وزیر د ګمارنې او د ملي شورا ولسي جرګې ته یې د معرفي کولو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۰۸ زمری ۱۳۹۶

به تأسی از فقره ۱۳ مادة ۶۴ قانون اساسی، توظیف محترم محمد شفیق گل آغا شیرزی به حیث سرپرست وزارت امور سرحدات و قبایل جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت د سرپرست د توظیف په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۰۸ زمری ۱۳۹۶

به تأسی از فقره ۱۳ مادة ۶۴ قانون اساسی، توظیف محترم محمد شفیق گل آغا شیرزی به حیث سرپرست وزارت امور سرحدات و قبایل جمهوری اسلامی افغانستان، منظور...

د ترانسپورټ وزارت د سرپرست توظیف په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۰۸ زمری ۱۳۹۶

به تأسی از حکم فقره ۱۳ ماده ۶۴ قانون اساسی، توظیف محترم محمدحمید طهماسی، به حیث سرپرست وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان، منظور است.

د ترانسپورټ وزارت د نوماند وزیر د ګمارنې او د ملي شورا ولسي جرګې ته یې د معرفي کولو په اړه د افغانستان اسلامي جمهوریت رئیس حکم
۰۳ زمری ۱۳۹۶

به تأسی از حکم مندرج فقره ۱۱ ماده ۶۴ قانون اساسی، تعیین و معرفی محترم محمد حمید طهماسی به حیث نامزدوزیر وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان، منظور...