له ژمنې تر عمل: په وروستیو څلورو کلونو کې د مساجدو بیارغاونه

۱۲ کب ۱۳۹۷


شریکول