د اوبو او انرژۍ سکټور د افغان دولت له مهمو محورونو دی؛ په شاوخوا شپږو میاشتو کې یادې برخې ته ځانګړې.

۰۳ کب ۱۴۰۰


شریکول