صنعت او سوداګرۍ د یو هېواد د اقتصاد دوه اساسي فکټورونه دي، چې د هېوادونو د ودې او پرمختګ کچه هم په..

۲۹ کب ۱۴۰۰


شریکول