جمهور رئیس غنی: مملکت امنیتی و دفاعی کوچلرینی سقلش، کوچه یتیریش و جهازلش بیزلرنینگ بیرینچی بورچی میز

۰۹ حوت ۱۳۹۹

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی محمد اشرف غنی بوگون توشدن آلدین تۉقیزینچی حوت مملکت امنیتی و دفاعی کوچلری نینگ ملی کونی مناسبتی بیلن اویوشتیریلگن اولکن ییغینده قتنه شیب نطق سۉزله دی.

جمهورلیک ریاستی نینگ اۉرین باسرلری آرقه لی یۉلداشلیک قیلگن جمهور رئیس غنی، ملی مدافعه وزیرلیگی باریش بیلن آق بیرینچیدن تشریفات قطعه سینی معاینه قیلدی و خوفسیزلیک همده دفاعی کوچلر شهیدلری مناریگه گل چمبری قۉیدی.

جمهور رئیس غنی اۉزی نینگ باشلنغیچ سۉزلریده مملکت خوفسیزلیک و دفاعی کوچلری نینگ ملی کونینی تبریکلب ایتیشیچه، بوگون افغانستان دولتی و ملتیگه یېریک افتخار دیر که مملکت امنیتی و دفاعی کوچلری ملی کونینی نشانله یدیلر و سیزلرنینگ برکتینگیز بیلن افغانستان تیک همده مستحکم تورگن دیر.

دولت نیگه مملکت خوفسیزلیک و دفاعی کوچلری بیلن فخرلنه دی دییه اشاره قیلیب گپیرگن جمهور رئیس غنی، بو فخر بونینگ اوچون دیر که سیزلرسیز دولت بۉلیشی مکن اېمس، امنیتی و دفاعی کوچلرینی سقلش، کوچه یتیریش و جهازلش بیزلرنینگ بیرینچی بورچیمیزدن اېکنی گه ایشانچینگیز کامل بۉلسین دېدی.

افغانستان ملی کوچلری نینگ بلند روحیه سینی مخته گن جمهور رئیس غنی جنابلری، مېن هر هفته قوراللی کوچلر شهیدلری نینگ عایله اعضالری بیلن گپیره من و اولر خانه دانی نینگ کوچلی روحیه سیدن منتدارمن دېدی.

جمهور رئیس غنی نینگ کۉپه یتیریشیچه، افغانستان دشمنلری بیلیشی کېره ک که خوفسیزلیک و دفاعی کوچلریمیز بو توپراق نینگ حقیقی فرزندلری دیر و بوتون ملت اولرنینگ یانیده تورگن دیر. سیزلرنینگ هر بیرینگیز بو مملکت نینگ جانبازلری و کۉنگیللی خذمت قیلووچیلری سیزلر. دولت نینگ تعهدی دیر که هر دایم سیزلرگه ملی سرمایه اوله راق باقه دی.

شونینگدېک، جمهور رئیس غنی اۉزی نینگ صحبتلریده خوفسیزلیک و دفاعی کوچلر اۉتگن آلتی ییل ایچیده اولکن یۉلنی باسیب اۉتدیر و بو کوچلردن بۉلگن حمایت ۱۴۰ ییل ایچیده سابقه سیز دیر دېب قۉشیمچه قیلدی. چونکه مملکت خوفسیزلیک و دفاعی کوچلری افغانستان اساسی قانونینی سقلب اونی عملگه آشیرووچیلر دیر.

افغانستان جمعیتی نینگ کتّه قسمینی یاشلر تشکیل اېته دی دېیه گپیرگن جمهور رئیس غنی، سیز خوفسیزلیک و دفاعی کوچلر یاش بیر نسل و کوچلی روحیه بیلن یاشلرنی حمایت اېتیب قۉللی سیزلر دېدی.

مملکت جمهور رئیسی امنیتی و دفاعی کوچلرگه اشاره قیلیب، سیزلرنینگ سیمالرینگیزده بیر ملت، برقرارلیک، آسایشته لیک و افغانستان تینچلیگی کۉرینه دی و سیزلرنینگ قهرمانلیگنیگیز سبب بوگون سیاست میدانی فرقلی دیر.

اونینگ کۉپه یتیریشیچه، سیزلرنینگ قهرمانلیک و فداکارلیگینگیز هر کون دنیا رهبری تامانیدن آلقیشلنه دی و سیزلر فقط افغانستان مستقل لیگی اوچون اېمس، بلکه بوتون دنیا امنیتینی سقلب تورگن باتورلر سیز.

قوراللی کوچلر اعلی باش قوماندانی، ۱۴۰۰- ییل ده خوفسیزلیک و دفاعی کوچلر شهیدلری نینگ میراثخورلری و عایله لریگه اوی جای قوریش دستوری کوچلی روشده باشلنه دی دېب تیلگه  آلدی.

تینچلیک فضاسی یره تیلیشی اوچون امنیتی و دفاعی کوچلرنینگ نقشیگه اشاره قیلگن جمهور رئیس غنی گه کۉره، بوگون خلقیمیز برابریده گی اوروش، انسانیت، عدالت گه ضد بیر عمل دیر بونینگ هیچ بیر پیت اسلام مقدس دینیگه علاقه سی یۉق.

دین عالملری دوحه، مکه، مدینه و اندونیزیاده استدلال میدانیده یخشی پارله دیلر دېیه اشاره قیلگن جمهور رئیس غنی، بیزلرنینگ داعیه میز حق دیر. اوروش حل یۉل اېمس، اما قهرمانلیک، تعهد و جرئت اېسه صلح قیلیش ده دیر.

جمهور رئیس  غنی اۉزی نینگ یکونی صحبتلریده، دنیا جماعه چیلیگی قیرق ییل دیر که بویوک تاریخی بۉلگن بیر ملت نینگ اساسی حقی بۉلمیش تینچلیکدن محروم قیلگن و بو اېسه قبول قیلینمه یدی و بیزلر دایمی و مستحکم صلح ایسته یمیز.

اوشبو مراسمده ملی مدافعه وزیرلیگی نینگ بیرینچی معاونی شاه محمود میاخیل مملکت خوفسیزلیک و دفاعی کوچلری روحیگه دعا قیلیش بیلن بیرگه اولرنینگ عایله اعضالریگه هم قیغوداشلیک بیلدیردی. عین حالده، اوروش نینگ داغ جبهه لریده گی عسکرلرگه هم سرباز ملی کونینی تبریک ایتدی میاخیل جنابلری. او، مخصوص مداللر، ترفیع و نقدی یاردملر جمهور رئیس غنی تامانیدن اوروش بیرینچی چیزیغیده گی قهرمان و قۉرقمس عسکرلرگه بېریلگنینی تیلگه آلدی.

بهاری اوروش اوچون بوتونلی تیارگرلیک کۉریلگنی خصوصیده ملتگه ایشانچ بېرگن ملی مدافعه وزیرلیگی نینگ بیرینچی معاونی، حاضرگی کونده افغان خوفسیزلیک و دفاعی کوچلری اکملالات، رهبریت و هماهنگلیک لحاظیدن جوده یخشی بیر حالتده لر دېدی.

شونینگدېک بو مراسمده شهید بۉلگن سربازلردن بیری نظام الدین نینگ آنه سی خانم حمیده خوفسیزلیک ودفاعی کوچلر شهیدلری عایله سی نماینده لیگیده و معلول سربازلر نماینده لیگیده اېسه جگرن شاه زمان صحبت قیلیب، بیزلر فرزندلریمیزنی اولکه یۉلیده قربان قیلگن میز و بو توپراق نینگ قریچ – قریچینی مدافعه اېتیش یۉلیده ینه هم هر قنده ی قربانلیک  بېریشگه تیار میز دېدیلر.

اوشبو مراسم یکونیده سمونمل مومن خان اۉزی یازگن قرآن کریم نینگ بیر جلدینی جمهور رئیس گه ساوغه قیلدی و عین حالده مملکت خوفسزلیک ودفاعی کوچلری نینگ قهرمانلیگیدن تیارلنگن قیسقه بیر فلم هم کۉرسه تووگه قۉییلدی.


اولَش