افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی کینگشی بویوکلر جرگه سی نینگ انتصابی عضوی محمد ولی علیزی تعیینی حقیده­گی حکمی

۲۰ ثور ۱۳۹۸

افغانستان اساسی قانونی نینگ سکسن تورتینچی ماده سی نینگ اوچینچی فقره سی حکمی اساسیده حرمتلی محمد ولی علیزی نی محمد نادر صفری اورنیده افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی کینگشی بویوکلر جرگه سی نینگ انتصابی عضوی صفتیده تعیینی منظور دیر.

اولرگه بیریلگن ایشلریگه الله (ج) دن موفقیتلر تیله­یمن.

محمد اشرف غنی

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی

 


اولَش