حکملر

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی کینگشی بویوکلر جرگه سی نینگ انتصابی عضوی لیاقت الله بابکرخیل تعیینی حقیده­گی حکمی
۲۰ ثور ۱۳۹۸

افغانستان اساسی قانونی نینگ سکسن تورتینچی ماده سی نینگ اوچینچی فقره سی حکمی اساسیده حرمتلی لیاقت‌الله بابکرخیل نی محمد عثمان رحمانی اورنیده افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی کینگشی بویوکلر جرگه سی نینگ انتصابی عضوی صفتیده تعیینی منظور دیر.

افغانستان اسلامی جمهوریتی جمهور رئیسی نینگ، افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی کینگشی بویوکلر جرگه سی نینگ انتصابی عضوی محمد اکبر استانکزی تعیینی حقیده­گی حکمی
۲۰ ثور ۱۳۹۸

افغانستان اساسی قانونی نینگ سکسن تورتینچی ماده سی نینگ اوچینچی فقره سی حکمی اساسیده حرمتلی محمد اکبر استانکزی نی محمد عوض یاری اورنیده افغانستان اسلامی جمهوریتی ملی کینگشی بویوکلر جرگه سی نینگ انتصابی عضوی صفتیده تعیینی منظور دیر.